Comptabilité, finances et Budgetisation

Comptabilité, finances et Budgetisation
Yonn nan kapasite pwofesyonèl yon moun fòme ta dwe genyen se jesyon aspè ekonomik nan karyè li e aktivite lap mennen. Pou byen jere aspè ekonomik yo, li enpòtan pou gen yon espri kontab. Apwòch ak ak prensip kontak yo enpòtan anpil nan kad ranfòsman yon administrasyon, jesyon yon pwojè, deplwaman yon aktivite pwofesyonèl.
Finans se yon bgay enpòtan nan jesyon pwojè. Menm jan nou te wè lòt kou sou edikasyon finanse yo nan Pwogram Haveson Leadership Coaching lan, planifikasyon finansye a se yon bagay enpòtan. Pou byen jere finans li enpòtan pou ou konprann sa finans lan ye li menm. Nan kou sa, nou montre elèv yo kòman pou yo mobilize e planifye finans.
Bidjetizasyon se pwosesis planifikasyon montan pou finanse yon pwojè. Li enpòtan pou tout pwojè ta va bidjetize. Rive bidjetize a se tout yon pwosesis ki mande yon travay konkrè sou montan yo e kalkil yo pa rapò a bezwen e priyorite pwojè a.

Articles les plus consultés