Culture de la lecture et du travail collaboratif

Culture de la lecture et du travail collaboratif
Pou yon moun reyisi genyen yon seri de kalite ou dwe travay sou yo.  Li plis enpòtan toujou pou yon timoun kapab reyisit, ke ou ede l devlope yon kilti ki va ranfose kapasite l.
Nan kou sa nou envite timoun lan kapab renmen lir. Lèkti se yonn nan zouti ki pi enpòtan nan kad reyisit tout moun nan tout domèn. Moun ki pi byen lir ap toujou jwenn yon bon liv oswa yon mwayen.
Jounen jodi a, li pa sifi pou yon moun jis rete ap travay pou kont ou. Li enpòtan pou reyalize travay kolektif, kote plizyè moun mete kapasite ak entèlijans yo ansanm pou yo kapab reyisi oubyen reyalize travay la.

Articles les plus consultés