Education Familiale et Valeurs Universelles

Education Familiale et Valeurs Universelles
Gen yon ansanm de valè ki ede yon moun sosyalman e nan anpil lòt aspè toujou. Anplil nan yo fè pati de sa nou rele Edikasyon Familyal.  Genyen lòt valè timoun yo pa oblije aprann lekòl, yo kapab aprann yo tou legliz e sitou nan Lafamiy. Pa egzanp: Bonte, charite, onète, seryezite, renmen travay, sajès,….
Nan kou sa nou aprann timoun yo idantifiye e pwoteje e aplike valè sa yo. Genyen kèk nan yo ki gen rapò ak la Fanmiy nou pa ka neglije yo nou pale de yo anpil nan kou sa.

Articles les plus consultés