Education, Leadership, Culture, Sciences et Technologies pour le Développement

Education, Leadership, Culture, Sciences et Technologies pour le Développement
Devlòpman pèsonèl e kolktif de timoun ak adolesan ki vinn nan kou yo se misyon nou nan kad kou sa. Pou nou kapab rive fè sa nou dwe enspire timoun yo yon seri de valè e mwayen pou yo kapab reyisi fòmèlman e gen yon standard. (Nou pa la pou aprann yo espere de lotri ou de yon kout chans).  E se pa konsa nou pral kapab devlope yon sosyete non plis tou.
Nan kou Haveson Leadership Coaching lan, nou enspire patisipan yo egzanp, mwayen, metòd pou reyisi e fè devlòpman pandan nap baze sou edikasyon (lekòl), leadership (Kapasite pou dirije), Lasyans (apwòch lojik e òdone) e Teknoloji (yon bon itilizasyon de aplikasyon syantifik avanse  de teknik yo).

Articles les plus consultés