Esprit de production, de création et d’innovation

Esprit de production, de création et d’innovation
Nan edikasyon lekòl, timoun nou yo resevwa an Ayiti, bagay sa manke devlope lakay timoun yo. Elèv yo manke konprann sa yo aprann yo yon fason pratik e nan yon pèspektiv pou yo kapab kreye nouvo bagay pou sosyete a avanse a pati de sa yo aprann kou sa gen pou objèktif pou li kapab enspire elèv yo yon ideyal ak tout yon motivasyon pou yo kapab devlope, pwodui envante e inove nan sosyete a. Espri de kreyasyon an ka ede yo tou pou yo pote solisyon a pwoblèm e bezwen sosyete a nan domèn sosyal, syantifik ou antrepreneryal.

Articles les plus consultés