La paix, le développement, le Progrès et la Résolution des Conflits

La paix, le développement, le Progrès et la Résolution des Conflits
Lapè se yon atou enpòtan nan tout pwosesis de devlòpman : pèsonèl, sosyal kominotè, nasyonal ou entènasyonal. Lapè ankre tou nan mantalite nou. Se yon kilti ke chak moun kapab jwenn enspirasyon sou li tankou nou kapab devlope l tou.
A kote de de konsèp sa yon, nou ofri patisipan yo kou sou kapasite ak metòd amyab pou kapab rezoud konfli.
Se yon kou enpòtan anpil pou timoun ak adolesan yo nan anviwònman difisil yo, souvan lapè se yonn nan bezwen ki toujou prezante. Se yon bagay enpòtan pou devlòpman nenpòt moun ou sosyete. Kidonk ede timoun yo a kiltive lapè ak rezolisyon konfli se yon bagay benefik pou yo nan kad devlòpman ak reyisit yo.

Articles les plus consultés