Savoir vivre et Etiquette

Savoir vivre et Etiquette
Bon manyè yo enpòtan anpil pou yon moun lè wap evolye nan lasosyete. Nou dwe aprann timoun yo pratike bon manyè sa yo e aplike yo nan sosyte a.
Kou sa ede patisipan an konnen jan pou l konpòte l nan sosyete a e nan chak tip de sitiyasyon sosyal.

Articles les plus consultés