Motivation et réussite scolaire

Motivation et réussite scolaire
Lekòl se younn nan bagay ki pi enpòtan yon mount a kapab gen nan lavi w e sitou pou yon timoun, yon adolesan reyisi lekòl ta dwe younn nan priyorite enpotan.  Anpil gtwa paran avize yo ki konn sa fè anpil efò pou voye timoun yo lekòl men sa konn rive  makgre tout efò paran an fè pou ede timoun yo  ak zafè lekòl yo pa jwenn ase bon rezilta nan pèfòmans lekòl. Pafwa tou timoun lan konn fè anpil efò bò kote  pa l e malgre tout efò yo fè yo, timoun sa yo konn pa jwenn rezilta yo swete nan lekòl yo.
Lè konsa sak pase? Pafwa timoun lan konn manke motivasyon pou li kapab etidye, travay pou reyisi lekòl. Kou sa gen pou objektif ede timoun lan jwenn motivation san an leadership pèsonèl li. Dapre anpil etid ki Mennen sou kesyon bagay ki ede yon timoun reyisi lekòl , motivasyon se premye eleman an(50%). Answit, entelijans timoun lan (25%), epi Anviwònman an (15%) e finalman metodoloji kap itidilze yo (10%).
Voir aussi: 10 konsèy Coach Haveson Florvol pou reyisit nan zafè lekòl e ekselans akademik.

Articles les plus consultés